Over Moderator

1. Wat is Moderator
Moderator vzw is een bij wet erkende bemiddelingsdienst.
Bemiddeling is een aanbod aan dader en slachtoffer, waarbij een neutrale bemiddelaar beide partijen helpt te zoeken naar oplossingen voor moeilijkheden die voortvloeien uit het misdrijf.

2. Visie en Missie
Bijdragen tot een meer participatieve en communicatieve justitie.
Mensen die direct betrokken zijn bij een misdrijf dienen actief de kans te krijgen om zich uit te spreken over hun verwachtingen ten aanzien van de maatschappelijke reactie op het misdrijf waarbij ze werden betrokken. De weg die betrokkenen tijdens bemiddeling afleggen is even belangrijk als het beoogde resultaat.
Geloven in dialoog en creëren van kansen tot pacificatie en herstel.

Moderator wil burgers aanmoedigen deze bekwaamheid te ontplooien, aan te wenden en te versterken. Ook wil zij maatschappelijke voorzieningen en structuren aanspreken op en ondersteunen in deze wijze van conflicthantering.
Uitdragen van het herstelrechtelijk gedachtegoed dat kansen biedt tot menswaardiger samen-leven.
Met haar activiteiten schaart Moderator zich achter een breder democratisch samenlevingsproject, waarbij burgers vanuit hun unieke kijk op de wereld verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor elkaar en zich verbonden weten met het bredere samenlevingsproject dat hen overstijgt.
Verankeren van het bemiddelingsaanbod en het herstelrechtelijk gedachtegoed.
Moderator maakt hiervoor gebruik van de sociaal-culturele methodiek. Hiertoe organiseert Moderator gespreksfora voor informatie- en ervaringsuitwisseling, educatieve activiteiten en sensibiliserende campagnes voor het brede publiek, maatschappelijke voorzieningen en overheden. Op deze wijze beoogt Moderator maatschappelijke verandering teweeg te brengen.

Streven naar vernoemde doelen na door de uitbouw van een kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod tussen slachtoffers en meerderjarige daders van misdrijven, en eventueel ook hun omgeving.

Moderator

  • biedt de mogelijkheid tot onderlinge communicatie over de gepleegde, strafbare feiten, de achtergrond, de beleving, de betekenis en de gevolgen ervan.
  • ondersteunt om, indien gewenst, de resultaten hiervan terug te koppelen naar de gerechtelijke instanties.
  • waakt over de kwaliteit van het bemiddelingsaanbod vanuit een voortdurende zorg voor de neutraliteit van de bemiddelaar en de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid van het proces.

1 Moderator vzw – Forum voor herstelrecht en bemiddeling is erkend als bemiddelingsdienst bij MB dd. 10 maart 2006 (BS 240306)

3 . Forum
Naast het aanbieden van slachtoffer-daderbemiddeling, ziet Moderator het als één van haar opdrachten om als forum het gesprek rond herstelrecht en bemiddeling op gang te brengen en te onderhouden. Hiertoe kiest de vereniging actief voor openheid en dialoog. Moderator wil dit doen door het organiseren van informatie- en ervaringsuitwisseling, overleg en samenwerking tussen personen en instanties actief in strafrechtelijke context. De vereniging richt zich hierbij zowel tot de bemiddelaars als tot de betrokken actoren bij de magistratuur, de balie, het welzijnswerk, de justitiehuizen, de politie, de gevangenis en in de academische wereld.

M.b.t. diverse thema’s worden in dit verband werkgroepen geïnstalleerd, o.m. rond ‘vorming’ met het oog op het uitwerken van vormingspakketten voor bemiddelaars en betrokken actoren, rond ‘deontologie’ met het oog op het uitwerken van een deontologische code voor bemiddelaars, rond ‘herstelgerichte detentie’ met het oog op de ontwikkeling van het concept herstelbemiddeling in de fase van de strafuitvoering. De werkgroep ‘communicatie en documentatie’ staat onder meer in voor de redactie van een driemaandelijkse Nieuwsbrief en het daarop aansluitende jaarlijkse discussiemoment.

Als forum wil Moderator tevens de sensibilisering van het brede publiek ter harte nemen. Het geven van interviews, lezingen en gastcolleges aan geïnteresseerden behoort om die reden eveneens tot het takenpakket.

Suggnomè vzw volgt tevens de ontwikkelingen in het buitenland, en wisselt deze informatie uit met het werkveld ondermeer via de werkgroep ‘internationaal’. De vereniging werkte mee aan de oprichting van het ‘European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice’ en is actief lid van dit forum.
4. Herstelfonds
5. Wie is Wie
Ontdek de bemiddelaars en medewerkers van Moderator.
6. Vacatures
7. Agenda