Samenspraak | Herstelgerichte dialooggroepen

Uitnodiging nieuwe dialooggroep seksueel grensoverschrijdend gedrag (regio Antwerpen) / najaar 2023Achtergrond bij Project Samenspraak

Herstelgerichte dialoog in groep

In een notendop

Via dit project wil Moderator mensen, en met name slachtoffers, daders en geïnteresseerde burgers, de kans geven om met elkaar in dialoog te treden in het kader van een nieuwe werkvorm, die we voorlopig ‘herstelgerichte dialooggroepen’ noemen. Naast geïnteresseerde burgers nemen aan de dialooggroepen slachtoffers en daders van niet-gerelateerde feiten deel, die ervaring hebben met respectievelijk verkeersongevallen, radicalisering en haatmisdrijven en seksueel grensoverschrijdend gedrag, binnen en buiten organisaties.

De afgelopen 2 jaar hebben we aan dit project gewerkt, samen met een netwerk van professionele partners en ervaringsdeskundigen die geïnteresseerd zijn om van elkaar te leren en om vanuit hun expertise en ervaring een bijdrage te leveren.

In elk van de drie genoemde domeinen hebben we zoals vooropgesteld minstens één dialooggroep opgezet en geëvalueerd. 

Indien de uitkomsten positief blijken, hopen we deze werkvorm te kunnen integreren in de reguliere werking van onze en andere organisaties.

Waarom dialooggroepen?

In de bemiddelingspraktijk stelden we al een hele tijd vast dat veel slachtoffers en daders/veroorzakers die willen bemiddelen toch niet die kans krijgen en dus op hun honger blijven zitten omdat de andere partij niet vindbaar, niet bereid, of (nog) niet in staat is om het gesprek aan te gaan. Voor deze mensen wilden we een andere werkvorm ontwikkelen die communicatie toelaat met andere mensen die bij strafbare feiten zijn betrokken. In dat kader zette Moderator in West-Vlaanderen in 2017 een pilootproject op, genaamd ‘Achter De Spiegel’ (ADS). In dat project kregen slachtoffers en daders, die niet bij hetzelfde misdrijf betrokken waren, de kans om elkaar te ontmoeten en in groep met elkaar in gesprek te gaan. Dit gebeurde tijdens een reeks van vier à vijf bijeenkomsten, onder begeleiding van twee gespreksleiders en rond specifieke thema’s zoals slachtoffer- en daderschap, schuld, verlies, verantwoordelijkheid, herstel. De resultaten waren ver boven de verwachtingen en hebben onze organisatie enthousiast gemaakt om met deze werkvorm verder aan de slag te gaan.

Nadere toelichting

In dit project hebben we de methodiek van dialooggroepen verder vormgegeven en getest.

De methodiek van de dialooggroepen werd aangepast voor implementatie in drie specifieke domeinen: verkeersdelicten, radicalisering en haatmisdrijven en seksueel grensoverschrijdend gedrag, binnen en buiten organisaties. We menen dat er op die drie domeinen specifieke maatschappelijke noden zijn en zijn overtuigd dat herstelgerichte dialooggroepen kunnen bijdragen aan een constructief antwoord op die noden.

We besteden bijzondere aandacht aan het binnenbrengen van een samenlevingscomponent in de dialooggroepen: slachtoffers en daders van niet-gerelateerde feiten gaan samen met geïnteresseerde burgers op zoek naar herstel. Op die manier brengen we een samenlevingsperspectief in de gesprekken en willen we de positieve effecten van dialoog/gesprek in de samenleving beter bekend maken. Onze organisatie is er van overtuigd dat uitwisseling van verhalen van mens tot mens zorgt voor wederzijdse erkenning en inzicht in het perspectief van de andere betrokkenen. Dit stimuleert op de lange termijn herstel van intermenselijke relaties en verbondenheid in de samenleving.

We ontwikkelen het hele traject in samenwerking met een breed netwerk van partners. De bijdrage van de partners kan liggen op het vlak van concept- en visieontwikkeling, uitwisseling en verfijning van gehanteerde methodieken, in kaart brengen van doelgroepen, toeleiding van deelnemers, ondersteuning van deelnemers, eventueel medebegeleiding van een dialooggroep, nazorg, evaluatie van het project, uitdragen van het herstelrechtelijke gedachtegoed in de eigen organisatie op basis van het materiaal gegenereerd door het project. We betrekken niet alleen professionals maar ook lotgenotengroepen en andere burgerinitiatieven zodat we kunnen leren van hun ervaringsdeskundigheid.

Op het einde van het project willen we in elk van de drie domeinen minstens één dialooggroep uitgetest en geëvalueerd te hebben.

Het project liep in 2019-2020 en werd ondersteund door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving, in het kader van een oproep voor innovatieve herstelgerichte projecten.

Meer informatie? Contacteer ons:

Algemene coördinatie: Katrien Lauwaert, beleidscoördinator Moderator, katrien.lauwaert@moderator.be, +32 499 698194