Privacy

Privacyverklaring

print

Moderator – Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw (maatschappelijke zetel Diestsesteenweg 49, 3010 Kessel-Lo; ondernemingsnummer BE0464 883 980) treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring van toepassing is.

De contactgegevens van Moderator vzw zijn:

Moderator – Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw
Diestsesteenweg 49
3010 Kessel-Lo
016 | 22 63 88
info@moderator.be

1.     Algemene bepalingen

Moderator vzw verwerkt uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over deze verordening kan u terugvinden op de website van de Europese commissie. Daarnaast wordt de algemene werking van Moderator vzw geregeld bij wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Strafwetboek en in het Strafwetboek.

Op de website van Moderator vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt (in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bij uw eerste bezoek aan de website krijgt u de mogelijkheid om uw toestemming te geven aan Moderator vzw om deze gegevens te verwerken of niet.

Moderator vzw beheert ook twee facebookpagina’s (voor Moderator vzw en voor het project “Achter de Spiegel”). Indien u deze pagina’s bezoekt (zeker als u zelf bent ingelogd op uw facebookaccount), kan Moderator vzw een aantal persoonsgegevens van u zien. Meer informatie hierover en hoe u uw privacy-instellingen kan aanpassen, vindt u op de website van facebook zelf.

 

Uw rechten

De AVG stipuleert dat u een aantal rechten heeft die verbonden zijn met het verwerken van persoonsgegevens. Dit houdt in dat:

 • Moderator vzw de nodige inspanningen levert om uw persoonsgegevens correct en veilig te verwerken en niet langer dan noodzakelijk bewaart (nl. tot ten laatste na 5 jaar na het laatste contact).
 • U ten allen tijde inzage mag vragen om uw verwerkte persoonsgegevens in te zien. Moderator vzw verbindt zich ertoe om binnen de maand aan deze vraag tegemoet te komen.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens, indien deze niet correct zouden zijn, te verbeteren.
 • U ten allen tijde het recht heeft om te vragen om uw verwerkte persoonsgegevens eerder dan de termijn die Moderator vzw vooropstelt te vernietigen.
 • In het geval dat uw toestemming vereist was om uw gegevens bij te houden of door te geven aan derden, heeft u steeds het recht om deze toestemming terug in te trekken.
 • Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor een klacht indienen bij Moderator vzw zelf (info@moderator.be) of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

 

Bent u niet tevreden met onze dienstverlening? Laat het ons weten:

 • U kan dit rechtstreeks doen door contact op te nemen met de betrokken medewerker via mail, telefoon of brief.
 • U kan gebruik maken van de klachtenprocedure. Het klachtenformulier is beschikbaar op elke bemiddelingsdienst en op de website.

Aandachtspunten voor online communicatie

Graag vestigen wij ook uw aandacht op het voorzichtig omspringen met uw vertrouwelijke gegevens en de beperkingen van elektronische communicatie. Weet dat:

 • Als u ons een emailbericht zendt, uw emailadres ook bekend wordt en dat er op dat emailadres zal geantwoord worden. Denk dus na over het emailadres dat u gebruikt (en wie het antwoord kan lezen).
 • Wij proberen uw email steeds zo snel mogelijk te beantwoorden. Houd er echter rekening mee dat er altijd iets kan mislopen met de ontvangst of verzending van elektronische communicatie. Indien u een zeer dringende vraag heeft, kan u ook altijd telefonisch contact opnemen met één van de bemiddelingsdiensten.
 • Wij trachten uw email steeds met de nodige zorg te beantwoorden. Moderator is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de door ons aangeboden informatie. De email die we u sturen is enkel aan u gericht. Het is – voor derden – niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier actie te ondernemen op basis van de hierin vermelde informatie.
 • Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, neem dan contact op met de afzender en verwijder de info uit alle computers.
 • Elektronische aanvragen voor bemiddeling, verstuurd via het webformulier worden opgestuurd naar het Centraal Secretariaat van Moderator dat de gegevens zal doorgeven aan een lokale bemiddelingsdienst van Moderator.

 

2.    Geldig voor cliënten

Doel verwerking persoonsgegevens

Als u contact opneemt met Moderator vzw met een vraag naar een herstelrechtelijke aanbod (bv. bemiddeling of deelname aan “Achter de Spiegel”), zal Moderator vzw een aantal persoonsgegevens van u verwerken. Moderator vzw doet de nodige inspanningen om uw gegevens met de nodige zorg te verwerken.

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op:

 • Het kunnen uitvoeren van het herstelrechtelijk aanbod, waarbij we ook de nodige aandacht willen schenken aan een correct onthaal van alle cliënten.
 • Verantwoording van de werking van onze organisatie t.a.v. de subsidiërende overheid. Hierbij worden uw gegevens enkel anoniem verwerkt.
 • Evaluatie van het herstelrechtelijk aanbod. Ook hiervoor worden uw gegevens enkel anoniem verwerkt.

Mits uw expliciete en schriftelijke toestemming, kunnen uw gegevens ook gebruikt worden om:

 • U op de hoogte te houden van nieuwe projecten van Moderator vzw, waaraan u kan deelnemen.
 • U te bevragen over mogelijke deelname aan wetenschappelijk onderzoek of getuigenissen m.b.t. het herstelrechtelijk aanbod waaraan u wel of niet heeft deelgenomen.
 • U in contact te brengen met andere (hulpverlenings-)diensten die tegemoet kunnen komen aan uw vragen en verwachtingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

De gegevens die worden verwerkt, zijn uw contactgegevens (naam, adres, telefoon- of GSM-nummer, emailadres), leeftijdscategorie, geslacht, rekeningnummer (indien nodig), gegevens m.b.t. het strafrechtelijk dossier waar u bij betrokken bent (kwalificatie, plaats en datum feiten, fase van het strafrechtelijk dossier en eventuele datum van rechtszitting), de relatie met de andere partij en de procesmatige aspecten van het herstelrechtelijk aanbod (bv. schriftelijke overeenkomst, het plaatsvinden van een rechtstreekse ontmoeting).

Deze gegevens worden enerzijds verkregen van u als cliënt zelf. Anderzijds is het ook mogelijk dat Moderator vzw gegevens van u ontvangt via de gerechtelijke instanties (zoals het openbaar ministerie) of via andere doorverwijzers (bv. hulpverlening). Indien dit het geval is, informeren wij u hierover in uw eerste contact met Moderator vzw.

 

3.   Geldig voor samenwerkingspartners

Doel verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens i.k.v. dagdagelijke samenwerking

De persoonsgegevens die Moderator vzw van u heeft (naam, contactgegevens) zullen enkel worden gebruikt voor om de samenwerking mogelijk te maken (denk bv. aan het uitnodigen voor een overleg, contacten voor praktische vragen, etc.).

Moderator vzw zal deze gegevens niet gebruiken om u ongewenst te contacteren over allerhande activiteiten of nieuws. Wenst u hiervan wel op de hoogte gehouden te worden, kan u zich steeds inschrijven op onze nieuwsfllash.

 Persoonsgegevens i.k.v. nieuwsflash

Persoonsgegevens die u ons bezorgt bij de inschrijving voor de nieuwsflash (nl. emailadres, naam en voornaam en organisatie waarbij u werkt), worden enkel maar gebruikt om u via deze nieuwsflash de volgende informatie te bezorgen:

 • informatie over activiteiten georganiseerd in het kader van de statutaire en wettelijke opdracht van Moderator vzw. Denk hierbij aan informatie over slachtoffer-daderbemiddeling, innovatieve projecten zoals “Achter de Spiegel”, etc.
 • informatie over vormingen, studiedagen en andere activiteiten georganiseerd door Moderator vzw of partnerorganisaties.

Aangezien Moderator vzw gebruik maakt van het platform Mailchimp. Als u zich inschrijft op onze nieuwsflash, geeft u dan ook uw toestemming dat uw persoonsgegevens op dit platform verwerkt worden. U kan de privacy-verklaring van Mailchimp hier terugvinden.

U kan zich steeds uitschrijven uit de nieuwsflash via de link die wordt voorzien in elke nieuwsflash.