Nieuws

Vacature bemiddelaar Antwerpen


VACATURE Moderator vzw is op zoek naar een bemiddelaar (m/v/x).

De standplaats van de job is te Antwerpen.
We bieden een contract van onbepaalde duur aan (80% tewerkstelling).

Heb je zin om onze ambitie mee waar te maken?

Zie je jezelf aan het werk in een team waar de onthaalmedewerker en bemiddelaars samen het werk organiseren?
Dan kan je op deze manier mee het verschil maken!

Alle info, vind je in onderstaand vacaturebericht. Je kan de vacature hier ook downloaden.

Solliciteren kan via een brief waarin je motiveert waarom je deze functie bij Moderator vzw graag wil opnemen. Samen met je CV stuur je deze naar personeelscoördinator Hilde Deboeck: hilde.deboeck@moderator.be en dit ten laatste tegen donderdag 6 juni 2024 om 12u.Lees nu ons Jaarmagazine

In dit jaarmagazine blikken we samen met u graag terug op ons voorbije werkingsjaar 2023, een jaar met vele mooie momenten, maar ook een jaar van afscheid nemen. 

We openen het magazine met een opiniestuk van Ivo Aertsen, waarin we samen met hem vaststellen dat de manier waarop we als samenleving omgaan met conflicten nog al te vaak leidt tot verdere polarisatie, eerder dan samen te zoeken naar oplossingen.  We blijven er daarom als organisatie op hameren om de herstelrechtelijke kijk nog meer te waarderen als een sterke aanvulling op het strafrechtelijk verhaal. 

Daarnaast maakten we in 2023 werk van de uitbreiding van ons methodiekenaanbod.  We blijven innoveren en zoeken naar manieren om onze visie te vertalen in werkvormen die het best aansluiten bij de noden van mensen, betrokken bij een strafbaar feit

In het project ‘Samenspraak’ bouwden we verder op eerdere initiatieven rond de methodiek van herstelgerichte dialooggroepen, waarbij we het voorbije jaar vooral focusten op de context van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niet-gerelateerde slachtoffers, -daders en burgers spraken en werkten samen rond de betekenis en impact van een strafbaar feit op hun leven. Samen stonden ze stil bij wat herstel voor hen kan betekenen. Ook binnen de context van conflicten tussen jongeren en politie werd uitgebreid geëxperimenteerd met deze werkvorm. 

Het verhaal en de betrokkenheid van de mensen zelf is vaak ons uitgangspunt, zo ook in het project Vertel Herstel, waarin we ervaringsuitdragers ondersteunen en coachen om hun herstelverhaal uit te dragen en ook in te brengen in gesprekken met andere slachtoffers of daders, tijdens niet-gerelateerde bemiddelingen.  U leest er meer over in dit magazine.

Het voorbije jaar stond niet alleen in het teken van de verdere methodische ontwikkelingen van onze projecten.  We schreven het herstelrechtelijk verhaal in verschillende contexten. Thema’s als seksueel grensoverschrijdend gedrag, herstelgerichte detentie, verkeer, het herstelfonds en slachtofferzorg kregen op verschillende manieren invulling, onder andere via deelname aan internationale uitwisselingsmomenten, via socio-culturele netwerkactiviteiten, in sensibiliseringsmomenten en zoals gezegd ook in methodiekontwikkeling.

Kers op de taart was de Herstelconferentie die we samen met de partners van Dialoog Herstel op de sporen mochten zetten.  U leest een mooie terugblik op de conferentie van de hand van journaliste Ria Goris.

Tot slot richten we de lens ook even op Moderator vzw zelf. 

We werkten de voorbije tijd aan een update van onze missietekst, die op een klare wijze uitdrukking moet geven aan de organisatie die we vandaag, maar ook de volgende jaren willen zijn. 

De bemiddelingsdiensten vertellen over hun lokale bemiddelingswerk en andere activiteiten van het voorbije jaar en we werpen ook een blik op Moderators jaarcijfers van 2023. 

Helaas was het voorbije jaar ook een jaar van afscheid nemen.  Niet alleen van enkele collega’s die nieuwe professionele uitdagingen aangingen, maar ook van collega en vriend, Kris Vanspauwen, die in november overleed. Kris liet met zijn niet aflatend enthousiasme en doorzettingsvermogen, met zijn geloof in mensen en met zijn warme hart een onuitwisbare indruk op de mensen waarmee hij in contact kwam.  We nemen in dit magazine op gepaste wijze afscheid van hem.

Meer lezen?: Jaarmagazine 2023 Moderator vzw | Contact met elkaar helpt, ook na strafbare feiten

Wil je onze magazine graag in gedrukte vorm ontvangen? Dat kan! Stuur ons een mailtje en we bezorgen er jou één.

WIL JE EEN BEMIDDELING AANVRAGEN?

Klik dan hier voor het online invulformulier of download een pdf-versie om af te drukken: Aanvraagformulier betrokkenen of Aanvraagformulier verwijzer

Moderator brengt jou als slachtoffer, (meerderjarige) dader, veroorzaker of betrokkene bij een strafbaar feit met elkaar in contact.  Zo kan je, ondersteund door een bemiddelaar, praten over wat er gebeurde, waarom iets gebeurde en wat de gevolgen voor jou zijn. Zodat vragen een antwoord krijgen en ieder het gebeurde een plaats kan geven in het verdere leven.

Soms wensen betrokkenen na een misdrijf elkaar nog wel iets te zeggen of te vragen maar willen ze de andere niet meer persoonlijk ontmoeten. Maar, evengoed zijn er mensen die net behoefte hebben aan oogcontact. Zij wensen zich kenbaar te maken en/of zelf te kunnen zien en vaststellen hoe de ander erbij zit, hoe deze kijkt naar en denkt over de feiten en de toekomst.

Bij Moderator kiezen de partijen er zelf voor of een bemiddeling rechtstreeks of onrechtstreeks verloopt.

Bemiddeling biedt slachtoffers en daders van misdrijven en betrokkenen, alsook iedereen uit hun directe omgeving de kans om in een vertrouwelijke sfeer met de ander in dialoog te gaan.

Een meerzijdig partijdig bemiddelaar schept een veilige ruimte om te spreken over de feiten en de gevolgen ervan. Waar gewenst helpt de bemiddelaar om de uitkomst van de bemiddeling samen over te maken aan Justitie.

Bemiddeling is gratis en beschikbaar in elk gerechtelijk arrondissement.

Vacature coördinator Democratische Dialoogtafels (Leuven Restorative City)

Dit project, betoelaagd door de stad Leuven in het kader van het Plan Samenleven van de Vlaamse Overheid, loopt tot 31 december 2025. De coördinator voor het project ‘Democratische dialoogtafels’ wordt aangesteld voor het kalenderjaar 2024, met mogelijke verlenging voor het hele kalenderjaar 2025.

Voor de achtergronden, doelstellingen en voorgestane structuur voor het project verwijzen we naar de conceptnota ‘Democratische dialoogtafels’ (zie onderin). De taken van de coördinator passen binnen het daar voorgestelde concept, wetende dat het concept van democratische dialoogtafels ‘al doende’ zal evolueren.

Voor dit project zoekt Leuven Restorative City (LRC) een gedreven coördinator (M/V), die gedurende één (liefst twee) jaar de uitvoering van het project daadwerkelijk zal ondersteunen. Hiertoe zal de coördinator kunnen terugvallen op continue samenwerking met de LRC-netwerkcoördinator (Elli Gilbert) en de werkgroep ‘Dialoogtafels’, waarin vertegenwoordigers van uiteenlopende maatschappelijke sectoren hun bijdrage leveren.

Meer info:

Vacature (Solliciteren ten laatste tegen 22 april 2024!)

Conceptnota Democratische Dialoogtafels

Vacature onthaalmedewerker

Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw -kortweg Moderator vzw- is een organisatie die in heel Vlaanderen en Brussel bemiddelt tussen slachtoffers en meerderjarige daders van misdrijven en mensen uit hun context. Moderator vzw ondersteunt iedereen die na een misdrijf of een ongeval op zoek is naar dialoog met andere betrokkenen en doet dit vanuit de idee dat dit contact, vanuit eigen kracht, helpt om tot individueel herstel te komen. Moderator vzw draagt deze bemiddelingservaringen uit naar zoveel mogelijk mensen en instanties zodat zij mee hun schouders zetten onder deze herstelrechtelijke aanpak die zorgt voor meer verbinding in onze samenleving.

We werken met drie teamclusters: Antwerpen, Vlaams-Brabant-Limburg en Oost- en West-Vlaanderen. Drie onthaalmedewerkers zorgen samen voor het onthaal van mensen die bellen of mailen met vragen over bemiddeling. Zij werken elk met focus op één cluster.

Wij zoeken een onthaalmedewerker voor de cluster Oost- en West-Vlaanderen. De standplaats is Kessel-Lo, maar de onthaalmedewerker verplaatst zich soms naar Kortrijk, Dendermonde en Gent, waar de bemiddelaars actief zijn.

Moderator vzw zet in op een divers personeelsbestand om zo de organisatieopdracht breed in te zetten en een groter doelpubliek te bereiken.


Alle info over de job en ons aanbod vind je hier.

Solliciteren kan ten laatste tot donderdag 21 maart 2024 om 12u.