Privacy

Als u een beroep wenst te doen op het bemiddelingsaanbod, heeft Moderator vzw – Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling een aantal persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden ook geregistreerd om onze werking t.a.v. de subsidiërende overheden te kunnen verantwoorden.
Moderator gaat met alle vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens om zoals de wet van 8/12/1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens (verder privacy-wet genoemd) evenals de wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Strafwetboek en in het Strafwetboek omschrijven.

Dit betekent o.m. dat u het recht heeft om uw geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en deze te verbeteren indien nodig. U kan ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kan u altijd contact opnemen met de registratieverantwoordelijke (bereikbaar via het Centraal Secretariaat).
Sowieso houdt Moderator vzw – Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk (nl. tot 5 jaar na het afsluiten van het bemiddelingsdossier) bij.

Graag vestigen wij ook uw aandacht op het voorzichtig omspringen met uw vertrouwelijke gegevens en de beperkingen van elektronische communicatie. Weet dat:

  • Als u ons een emailbericht zendt, uw emailadres ook bekend wordt en dat er op dat emailadres zal geantwoord worden. Denk dus na over het emailadres dat u gebruikt (en wie het antwoord kan lezen).
  • Gegevens die u ons bezorgt (per email of via een elektronische aanvraag voor bemiddeling via de website), worden alleen gebruikt om beter tegemoet te kunnen komen aan uw vraag.
    Uw persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, noch worden zij gebruikt voor andere doeleinden dan uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.
  • Elektronische aanvragen voor bemiddeling, verstuurd via het webformulier worden opgestuurd naar het Centraal Secretariaat van Moderator dat de gegevens zal doorgeven aan een lokale bemiddelingsdienst van Moderator.
  • Wij proberen uw email steeds zo snel mogelijk te beantwoorden. Houd er echter rekening mee dat er altijd iets kan mislopen met de ontvangst of verzending van elektronische communicatie. Indien u een zeer dringende vraag heeft, kan u ook altijd telefonisch contact opnemen met één van de bemiddelingsdiensten.
  • Wij trachten uw email steeds met de nodige zorg te beantwoorden. Moderator is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de door ons aangeboden informatie. De email die we u sturen is enkel aan u gericht. Het is – voor derden – niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier actie te ondernemen op basis van de informatie.
  • Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, neem dan contact op met de afzender en verwijder de info uit alle computers.

Indien u verdere vragen heeft rond ons privacybeleid of wat er met de verzamelde gegevens gebeurt, kan u ons altijd contacteren op infoATmoderator.be.

Bent u niet tevreden met onze dienstverlening? Laat het ons weten:

  • U kan dit rechtstreeks doen door contact op te nemen met de betrokken medewerker via mail, telefoon of brief.
  • U kan gebruik maken van de klachtenprocedure. Het klachtenformulier is beschikbaar op elke bemiddelingsdienst en op de website.