Wettelijke basis

De slachtoffer-daderbemiddeling die Moderator aanbiedt, kadert binnen de wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering, gepubliceerd in het Staatsblad van 27 juli 2005.

Opgelet: slachtoffer-daderbemiddeling van Moderator is niet hetzelfde als de Bemiddeling in strafzaken  (BIS) ,art. 216 ter Sv van de Wet van 10 februari 1994 houdende regeling van een procedure voor de bemiddeling in strafzaken (BS 27 april 1994).

Wat zegt de wet van 22 juni 2005?

Voor wie is slachtoffer-daderbemiddeling? (Hoofdstuk II, art2)
voor IEDERE PERSOON die een direct belang heeft in het kader van een gerechtelijke procedure
In ELKE FASE van de strafprocedure en tijdens de strafuitvoering

De partijen kunnen tijdens de bemiddeling worden bijgestaan door een advocaat (hoofdstuk III, art. 6 §4)

Wat is bemiddeling? (Hoofdstuk II, art. 2)
Bemiddeling is een PROCES dat :

 • de partijen de kans geeft deel te nemen aan het oplossen van moeilijkheden die voortvloeien uit een misdrijf
 • tot doel heeft de communicatie te vergemakkelijken
 • de partijen helpt om zelf tot een akkoord te komen inzake regels en voorwaarden die tot pacificatie en herstel kunnen leiden.

Volgens welke principes?

 • Vrijwillig
 • Actief
 • In alle vertrouwelijkheid
 • Met de hulp van een neutrale derde
 • Gegrond op een bepaalde methodologie en deontologie

Welke betekenis heeft dit voor de rechter? (Hoofdstuk II, art.3, art. 4)
Indien een schriftelijke overeenkomst aan de rechter ter kennis wordt gebracht, wordt dit in het vonnis vermeld. De rechter kan hiermee rekening houden en vermeldt dit in voorkomend geval in het vonnis

Wie moet informeren over bemiddeling? (Hoofdstuk II art. 2)

 • Het openbaar ministerie
 • De onderzoeksrechter
 • De onderzoeksgerechten
 • De rechter

… zien erop toe dat de personen betrokken in een gerechtelijke procedure geïnformeerd worden over de mogelijkheid een bemiddeling te vragen.

… voor zover zij dit in concrete dossiers opportuun achten, kunnen zij zelf aan partijen een bemiddeling voorstellen.

Wie kan slachtoffer-dader bemiddeling aanbieden? (Hoofdstuk II, art. 7,§1)

Een door de Minister van Justitie erkende bemiddelingsdienst:

 • Vlaanderen en Brussel: Moderator, Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw
 • Wallonië en Brussel: Médiante asbl

De erkende bemiddelingsdienst kan  (Hoofdstuk III art. 6, §3.) De Procureur des Konings inlichten over de vraag tot bemiddeling

Om toelating vragen kennis te mogen nemen van het dossier

Wat met documenten en mededelingen uit de bemiddeling? (Hoofdstuk III, art.8,§1)
Elementen in het kader van de tussenkomst van een bemiddelaar zijn vertrouwelijk. Zij kunnen niet worden aangewend in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, arbitrale of in enig andere procedure.

Zij zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis

Vertrouwelijke documenten die toch zijn meegedeeld of waarop een partij steunt in strijd met de geheimhoudingsplicht, worden ambtshalve uit de debatten geweerd (Hoofdstuk III, art.8 §2)

Enkel datgene waarmee partijen instemmen om het ter kennis van de gerechtelijke instanties te brengen… mag aangewend worden (Hoofdstuk III, art.8 §1)

Beroepsgeheim van de bemiddelaar (Hoofdstuk III, art.8 §3)

… mag de bemiddelaar de feiten waarvan hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag niet worden opgeroepen als getuige in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, arbitrale of in enig andere procedure … .

Art.458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bemiddelaar