Basisprincipes slachtoffer – daderbemiddeling

Moderator stelt drie basisprincipes voorop:

  1. de vrijwilligheid,
  2. de vertrouwelijkheid,
  3. de meerzijdige partijdigheid van de bemiddelaar.

Vrijwilligheid
Eenieder betrokken bij een misdrijf heeft recht op goede informatie over slachtoffer-daderbemiddeling.  Deze informatie laat toe om een overwogen keuze te maken  of bemiddeling al dan niet iets kan betekenen voor  de betrokken persoon.  Deze mag zich in deze vrije keuze laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of een raadsman.

Ook tijdens een lopende bemiddeling kunnen partijen elk moment beslissen om de bemiddeling stop te zetten.

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid is nodig om een vrije spreekruimte te creëren voor de deelnemers aan een bemiddeling.

De bemiddelaar van Moderator, zelf gebonden door het beroepsgeheim, nodigt de partijen uit om de vertrouwelijke sfeer van de uitwisseling mee te bewaken. 

De deelnemers aan een bemiddeling kunnen wel zelf beslissen of zij samen iets aan de rechter willen meedelen. Door middel van een bemiddelingsovereenkomst die zij samen met de bemiddelaar opmaken, kunnen zij de gerechtelijke instanties laten weten dat zij  met elkaar hebben gesproken. Het staat hen vrij om eveneens iets over de inhoud van de bemiddeling terug te koppelen. Het kan hierbij gaan om een akkoord over een financiële schaderegeling of over de meer persoonlijke gevolgen van het misdrijf. Ook voorstellen en afspraken voor de toekomst kunnen ter sprake komen.

Meerzijdige partijdigheid
De bemiddelaar van Moderator kiest geen partij voor de ene tegen de andere. Vanuit het principe ‘meerzijdige partijdigheid’ staat hij net open voor een veelheid aan verhalen en invalshoeken rond éénzelfde gebeuren en tracht deze met elkaar te verbinden.