Link justitie

Vanaf het ogenblik waarop iemand klacht indient of  aangifte doet van een misdrijf of wanneer iemand op heterdaad wordt betrapt, start de tussenkomst van politie en justitie. Het Parket van de Procureur des Konings onderzoekt, vervolgt verkeersongevallen en misdrijven en brengt ze -waar nodig-  voor de rechtbank die oordeelt en desgevallend een straf uitspreekt.

Bemiddeling voorstellen en aanvragen
Alle medewerkers van politie en justitie kunnen informeren over en leiden naar slachtoffer-daderbemiddeling, terwijl zij het strafdossier verder afhandelen. Maar ook iedereen die betrokken is bij een ongeval of een misdrijf kan zelf om bemiddeling vragen. Moderator zal dan informeren bij de justitiële diensten of een bemiddeling geen probleem vormt  voor de strafprocedure. Een bemiddeling door Moderator vindt meestal plaats terwijl de strafrechtelijke procedure loopt.

Vertrouwelijkheid
Hoewel slachtoffer-daderbemiddeling door de wet van 22 juni 2005 alle vertrouwelijkheid wordt geboden, kan het zinvol zijn dat beide partijen samen  iets uit de bemiddeling aan Justitie overmaken. Als beide partijen instemmen, mag dat ook volgens de wet.

Openheid
Er zijn heel wat daders en slachtoffers die vinden dat de rechtbank wel mag weten hoe zij, soms lang na de feiten, erover denken en voelen. Zij willen dat Justitie weet dat zij elkaar direct of indirect hebben gesproken. En, wanneer er voorstellen zijn gedaan tot ‘oplossing’, vinden zij dat de rechtbank hiervan op de hoogte moet zijn zodat de rechter er eventueel rekening mee kan houden. Partijen kunnen dit zelf opnemen door samen, eventueel elk bijgestaan door een advocaat, naar de zitting te gaan.

Bemiddelingsovereenkomst
Moderator helpt de partijen om een bemiddelingsovereenkomst op te maken. Elke partij laat zich daarbij door eigen raadgevers (familie, advocaten, medisch adviseurs,…)  bijstaan. Beide partijen tekenen voor akkoord en krijgen een eigen getekend exemplaar. De bemiddelaar zorgt ervoor dat één exemplaar wordt toegevoegd aan het strafdossier.