Commissie

Commissie voor Erkenning en Bemiddeling

Voor institutioneel misbruik en geweld van minstens 10 jaar geleden

 

Slachtoffers van institutioneel misbruik, maar ook (vermeende) daders en instellingen, kunnen terecht bij de onafhankelijke, permanente Commissie voor Erkenning en Bemiddeling opgericht door het Vlaams Parlement.

 

Lange tijd bleven slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, dat plaatsvond tijdens een verblijf in een instelling, schoolcontext, sportclub, culturele vereniging,… in de kou staan. Nochtans is het erg belangrijk dat slachtoffers de kans krijgen om gehoord te worden en erkenning krijgen voor hun slachtofferschap, ook indien de feiten al lang geleden zijn.

De Vlaamse Regering neemt dit ter harte en maakte in 2018 werk van de oprichting van een officiële en onafhankelijke Commissie voor Erkenning en Bemiddeling (Decreet van 13 juli 2018). Op 10 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering principieel het besluit tot uitvoering van dit decreet goedgekeurd.

Om namens de samenleving te reageren op misbruik en geweld, ook als het lang geleden is,  krijgt de in 2014 tijdelijk opgerichte Commissie een permanent karakter en wordt ook haar werkingsbevoegdheid uitgebreid : ze richt zich tot alle betrokkenen bij misbruik, dat zich minstens tien jaar geleden voordeed in instellingen, voorzieningen, verenigingen en organisaties in Vlaanderen. Onder ‘misbruik’ worden alle vormen van fysiek, psychisch of seksueel geweld verstaan, gepleegd ten aanzien van minder-of meerderjarigen, en verwaarlozing van minderjarigen. Rechtstreekse slachtoffers, maar ook nabestaanden van overleden slachtoffers, kunnen zich aanmelden. (Vermeende) daders en verantwoordelijken of (oud)medewerkers van instellingen, maar ook getuigen of verontruste derden kunnen eveneens rechtstreeks bij de Commissie terecht.

De Commissie bestaat momenteel uit 7 commissieleden die relevante expertise hebben op het vlak van misbruik en bemiddeling. Ze verleent slachtoffers erkenning door hen een luisterend oor te bieden, kan hen informatie geven en zorgen voor begeleiding bij vragen naar hulpverlening of lotgenotengroepen, of wanneer ze een beroep willen doen op justitie. Daarnaast kan de Commissie ook een (rechtstreekse of onrechtstreekse) dialoog opzetten tussen een slachtoffer en een (vermeende) dader en/of de instelling of organisatie waar het misbruik heeft plaatsgevonden, indien alle betrokken personen dat wensen. Tot slot zal de Commissie over al deze thema’s beleidsadvies geven aan de Vlaamse regering.

Alle gesprekken bij de Commissie verlopen kosteloos en vertrouwelijk en kunnen indien gewenst op verplaatsing plaatsvinden. De commissieleden en coördinator zijn gebonden door hun beroepsgeheim.  Persoonlijke gegevens worden behandeld volgens de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens.

Contact:

Commissie Erkenning & Bemiddeling

Diestsesteenweg 49
3010 Kessel-Lo
Tel: 0497.43.41.66
mail

www.comeb.be 

Lees hier: Jaarverslag 2020