Missie Moderator

Missie Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw

 

Moderator forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw is een onafhankelijke en pluralistische vereniging zonder winstoogmerk met als actiegebied Vlaanderen en het Tweetalige Gebied Brussel-Hoofdstad. Deze vereniging draagt het herstelrechtelijk gedachtegoed uit

  • door de uitbouw van een kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod tussen slachtoffers en daders van misdrijven en hun directe omgeving;
  • door het verbreden van het maatschappelijk draagvlak rond herstelrecht en bemiddeling.

Moderator forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw wil hiermee bijdragen tot een meer participatieve en communicatieve justitie. Mensen die direct betrokken zijn bij een misdrijf dienen actief de kans te krijgen om zich uit te spreken over hun verwachtingen ten aanzien van de maatschappelijke reactie op het misdrijf waarbij ze werden betrokken. De weg die betrokkenen tijdens bemiddeling  afleggen is minstens even belangrijk als het beoogde resultaat.

Moderator forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw gelooft in de capaciteiten van burgers om hun conflicten samen te bespreken en zo kansen te creëren voor pacificatie en herstel. Daarom wil zij burgers aanmoedigen deze bekwaamheid te ontplooien, aan te wenden en te versterken. Ook wil zij maatschappelijke voorzieningen en structuren aanspreken op en ondersteunen in deze wijze van conflicthantering.

Moderator forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw is ervan overtuigd dat het uitdragen van het herstelrechtelijk gedachtegoed kansen biedt tot een menswaardiger samen-leven.  Met haar activiteiten schaart de vereniging zich achter een breder democratisch samenlevingsproject, waarbij burgers vanuit hun unieke kijk op de wereld verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor elkaar en zich verbonden weten met het bredere samenlevingsproject dat hen overstijgt.

Moderator forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw  streeft vernoemde doelen na door de uitbouw van een kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod tussen slachtoffers en meerderjarige daders van misdrijven, en eventueel hun omgeving. De vereniging:

  • biedt hen de mogelijkheid tot onderlinge communicatie over de gepleegde, strafbare feiten, de achtergrond, de beleving, de betekenis en de gevolgen ervan.
  • ondersteunt hen om, indien gewenst, de resultaten hiervan terug te koppelen naar de gerechtelijke instanties.
  • waakt over de kwaliteit van het bemiddelingsaanbod vanuit een voortdurende zorg voor de neutraliteit van de bemiddelaar en de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces.

Moderator forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw streeft naar maatschappelijke verankering van het bemiddelingsaanbod en het herstelrechtelijk gedachtegoed. Ze maakt hiervoor gebruik  van de sociaal culturele methodiek. Hiertoe organiseert de vereniging gespreksfora voor informatie- en ervaringsuitwisseling,  educatieve activiteiten en sensibiliserende campagnes voor het brede publiek, maatschappelijke voorzieningen en overheden. Op deze wijze beoogt zij maatschappelijke verandering teweeg te brengen.